Prezydencja Szwecji w Radzie Unii Europejskiej w 2023 roku

2023-09-29

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Szwecja sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Wcześniej miało to miejsce w 2001 i 2009 r.

Do zadań państwa sprawującego przewodnictwo w Radzie UE należy organizacja spotkań, mediacja między państwami, negocjowanie kompromisów oraz dbałość o zapewnienie spójności i ciągłości procesu decyzyjnego w UE. Państwo to stanowi też łącznik między Radą UE z instytucjami europejskimi, zwłaszcza z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Rada UE, zwana także Radą Ministrów, skupia ministrów państw członkowskich, którzy spotykają się w zespołach sektorowych, m.in. do spraw gospodarczych, finansowych i wewnętrznych. Razem z Parlamentem Europejskim przyjmuje i zmienia budżet unijny. W imieniu UE zawiera umowy międzynarodowe oraz mianuje członków niektórych instytucji unijnych.

Szwedzkie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej rozpoczęło się 1 stycznia 2023 r.  i potrwa pół roku. Szwedzka prezydencja będzie się opierać na czterech priorytetach:

  • bezpieczeństwo – jedność,
  • odporność przez wzrost konkurencyjności,
  • dobrobyt – zielona transformacja energetyczna,
  • wartości demokratyczne i praworządność.

Bezpieczeństwo – jedność

Szybka i zdecydowana reakcja Unii Europejskiej wobec inwazji na Ukrainę jest dowodem na to, jak jesteśmy silni, gdy działamy razem. Priorytetem szwedzkiej prezydencji będzie dalsza pomoc finansowa i wojskowa dla Ukrainy, a także wspieranie Ukrainy w jej dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej. Będzie to wymagało dalszych wysiłków zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Potrzebne są dalsze działania na rzecz odbudowy i reform, mających na celu integrację z UE.

Aby wzmocnić bezpieczeństwo Unii i jej obywateli, musimy budować konsensus w sprawie solidnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w ścisłej współpracy z naszymi partnerami. Dalsze działania będą się opierać na wspólnych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania agresji Rosji na Ukrainę oraz realizacji „Strategicznego kompasu” i innych inicjatyw. W odpowiedzi na uzasadnione oczekiwania obywateli dotyczące bezpieczeństwa społecznego Szwecja będzie także kontynuować walkę z transgraniczną przestępczością zorganizowaną.

Odporność przez wzrost konkurencyjności

Najważniejszą politycznie kwestią jest obecnie wojna w Ukrainie i jej krótkofalowe konsekwencje. Równocześnie, aby sprostać długoterminowym wyzwaniom, musimy się skupić także na wzroście gospodarczym. Siła, odporność i pozycja Europy na świecie zależą od sytuacji gospodarczej na kontynencie i są ściśle powiązane z jednolitym rynkiem wewnętrznym oraz globalnymi możliwościami handlowymi.

Podmioty gospodarcze czerpią korzyści z działalności na największym jednolitym rynku na świecie i skutecznie konkurują na rynkach światowych, kładąc podwaliny pod dobrobyt i międzynarodową reputację Europy. Unia Europejska musi nadal zapewniać możliwie najlepsze warunki dla zdrowej i otwartej gospodarki, opartej na wolnej konkurencji, inwestycjach prywatnych i udanej cyfryzacji.

Jednym z najważniejszych zadań prezydencji szwedzkiej będzie dążenie do ustanowienia kompleksowej strategii na rzecz konkurencyjności europejskiej.

Dobrobyt – zielona transformacja energetyczna

Prezydencja szwedzka będzie kontynuować prace na rzecz rozwiązania problemu wysokich i niestabilnych cen energii. Jednocześnie zamierzamy zająć się długoterminowymi reformami rynku energii.

Globalne wyzwania klimatyczne wymagają globalnych działań. Europa musi dawać przykład, realizując ambitne cele klimatyczne, które sprzyjają wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności. Wprowadzimy w życie pakiet „Gotowi na 55” i przyspieszymy transformację energetyczną.

Ci, którzy wprowadzą zmiany na wczesnym etapie transformacji przemysłowej i technologicznej, zyskają przewagę. Europejskie przedsiębiorstwa już teraz przodują w tych przemianach. Wspólne europejskie działania na rzecz uniezależnienia się od paliw kopalnych mają zasadnicze znaczenie nie tylko dla transformacji ekologicznej, ale także dla naszego bezpieczeństwa. Europejskie przedsiębiorstwa oferujące ekologiczne rozwiązania będą pożądane na rynku światowym i będą mogły się przyczynić do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zasobooszczędna i wolna od paliw kopalnych przyszłość będzie wymagała inwestycji w innowacyjne branże, które mogą przełożyć najlepsze pomysły i innowacje na funkcjonalne rozwiązania. Musimy dysponować odpowiednimi regulacjami, aby przyciągać takie inwestycje.

Wartości demokratyczne i praworządność

Unia Europejska opiera się na wartościach demokratycznych, torujących drogę dla spójności, wolności jednostki, niedyskryminacji, zwiększonej produkcji gospodarczej i globalnego wpływu. Utrzymanie praworządności i praw podstawowych jest zatem zasadniczym elementem szwedzkiej prezydencji w Radzie. 

W ramach szwedzkiej prezydencji odbyło się kilka spotkań szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce.

Od lipca tego roku na sześć miesięcy Hiszpanią jako kolejne państwo członkowskie przejmie rotacyjną prezydencję w Radzie. Będzie przewodniczyć posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach i w ten sposób pomagać w zapewnieniu ciągłości prac UE.


e-Wydanie

Sledź nas na: